Vlada FBiH smanjila cijenu plina za 12,53 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa. Riječ je o smanjenju cijene plina za 12,53 posto od 1. travnja ove godine.

Odlukom se daje suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.4.2023. godine, koja iznosi 866 KM/1000 Sm³, odnosno 0,866 KM/Sm³ (t= 15°C, p= 1,01325 bar, važeći uvjeti za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog plina (Hd=34.075,60 kJ/Sm³).

U cijenu prirodnog plina nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora plinske privrede privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo uputilo je Federalnom ministarstvu trgovine, zahtjev za korekciju veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivne kompanije. U zahtjevu je navedeno da se nova veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) treba  smanjiti za 12,53 posto, odnosno sa dosadašnjih 990 KM/1.000 Sm³ na 866 KM/1.000 Sm³ .

Također, istaknuto je da bi se ova cijena prirodnog plina primjenjivala od 1.4.2023. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije – povlaštene tarifne kupce plina Energoinvest d.d. Sarajevo.

Kao razloge za smanjenje cijene Energoinvest d.d. Sarajevo naveo je nekoliko faktora, kao što su relativno blaga zima i temperatura u većini europskih zemalja koja je iznad prosjeka za ovo doba godine, a što je oborilo potrošnju prirodnog plina i umanjilo povlačenje ovog energenta iz podzemnih skladišta. Dalje navode da se u skladištima u Europi nalazi oko 90 milijardi m³ prirodnog plina i još se pune preostali kapaciteti. Kao drugi važan faktor naveli su pad cijena nafte, koji se nastavio i u prvom kvartalu 2023. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo je mišljenje da postoje opravdani elementi za traženu korekciju (smanjenje) prodajne cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog plina, a Federalno ministarstvo trgovine ovaj zahtjev ocijenilo opravdanim, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.