HP Mostar: Priopćenje za javnost povodom najavljenog štrajka upozorenja

U cilju objektivnog i transparentnog informiranja javnosti, a povodom najavljenog štrajka upozorenja NSDHP, smatramo potrebnim ukazati na relevantne i objektivne činjenice vezane za poslovanje i poslovne aktivnosti koje je Hrvatska pošta d.o.o. Mostar poduzimala u 2023. godini u cilju poboljšanja materijalnog položaja radnika Društva.

Prije svega, želimo konstatirati da je Granski kolektivni ugovor potpisan i objavljen u Službenim novinama FBiH br. 91 od 24.11.2023. godine. Isti je usuglašen nakon dugotrajnih pregovora sa sindikatima na razini poštanske djelatnosti, a na kojima su sudjelovale Uprave Društva HP Mostar i JP BH pošte, te predstavnici sindikalnih organizacija oba društva.

Također, želimo istaknuti da su novim Granskim kolektivnim ugovorom ne samo zadržana sva postojeća prava radnika, već su se odredbama novog Granskog kolektivnog ugovora utvrdila brojna poboljšanja materijalnog položaja radnika, od kojih izdvajamo: povećanje najniže neto satnice, uvećanja plaće za rad noću, prekovremeni rad i rad na dane tjednog odmora, proširenje liste težih bolesti za koje se radnicima dodjeljuju jednokratne naknade, mjesečno usklađivanje iznosa toplog obroka sa prosječnom plaćom na nivou FBiH.

Posebno naglašavamo da je Uprava Društva i prije stupanja na snagu novog Granskog kolektivnog ugovora poduzela niz aktivnosti u cilju poboljšanja materijalnog položaja radnika, na način da je već na početku 2023. godine povećala neto satnicu za 7% čime su povećane plaće svim radnicima Društva, u travnju 2023. godine povećane su plaće radnicima na određenim radnim mjestima sa najnižim koeficijentom složenosti, dok je u listopadu 2023. godine povećana plaća za 5% svim radnicima sa srednjom stručnom spremom.

Osim toga, od početka 2023. godine donesena je odluka o mjesečnom usklađivanju iznosa toplog obroka sa prosječnom plaćom na nivou FBiH. Uzimajući u obzir sve navedene poduzete aktivnosti u cilju poboljšanja materijalnog stanja radnika, ukupna primanja radnika u 2023. godinu, u usporedbi s 2022. godinom, su imala sljedeće trendove:  rast plaća za 9% u odnosu na 2022. godinu – rast ostalih primanja za 16% (topli obrok, regres, prijevoz, naknade za vjerske blagdane,
pomoći radnicima i druge naknade) u odnosu na 2022. godinu.

Temeljem prethodno navedenih poduzetih mjera, Društvo je za poboljšanje materijalnog statusa radnika u 2023. godinu isplatilo iznos koji je za cca. 2 mil. KM veći u odnosu na 2022. godinu.

Napominjemo kako je Društvo u 2023. godini isplatilo Uskrsnicu, Božićnicu, regres, naknadu za Dan pošte, naknadu za poslovni rezultat, kao i pomoć radnicima temeljem Uredbe Vlade FBiH u kumulativnom iznosu od 1.400 KM neto po radniku.

Imajući u vidu vrlo tešku gospodarsku i socijalno-ekonomsku situaciju u državi, inflaciju i porast troškova života, a uzimajući u obzir financijske mogućnosti Društva, smatramo da se nalazimo u skupini vrlo malog broja poslodavaca koji je omogućio poboljšanje materijalnog položaja radnika, poduzimajući maksimalne mjere u tom pravcu, a koje ne bi ugrozile stabilnost i likvidnost Društva.

Želimo istaći da u Društvu djeluju dvije sindikalne organizacije, a da je štrajk upozorenja najavio NSDHP, koji predstavlja 20% od ukupnog broja radnika.
Kao razloge navode male plaće, visinu troškova života (potrošačku košaricu), narušene međuljudske odnose na pojedinim lokacijama između rukovoditelja i radnika, manjak radnika, odlaske u prijevremenu mirovinu.

Uprava Društva je svjesna inflatornih kretanja, koja najviše utječu na kvalitetu života naših radnika, i kontinuirano nastoji poduzimati mjere u smislu poboljšanja organizacijske kulture, angažmana adekvatnih potrebnih ljudskih resursa, kao i poboljšanja materijalnih prava radnika, što smo i činili kroz cijelu proteklu 2023. godinu, a planiramo i dalje. Stoga Uprava Društva smatra da ovakvim postupanjem NSDHP ne pridonosi poboljšanju materijalnog statusa radnika, nego stvara negativnu reputaciju Društvu u kojem i oni ostvaruju svoju egzistenciju zajedno sa svim ostalim radnicima.

Koristimo priliku da se zahvalimo svim radnicima Društva koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli ostvarenju pozitivnog poslovnog rezultata i u 2023. godini, čime Hrvatska pošta Mostar nastavlja niz od 8 godina kontinuiranog pozitivnog poslovanja.

Vjerujemo kako ćemo i u vremenu koje je pred nama zajedno raditi na unaprjeđenju poslovanja Društva, čime će se stvoriti preduvjeti za daljnje poboljšanje materijalnog statusa radnika.